วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว


สวัสดีค่ะ

ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  ศรีบัวอ่ำ
 รหัสนักศึกษา 554144079 ชั้นปีที่ 2
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                  
บล็อกนี้ทำขึ้นเพื้อเผยแพร่ความรู้ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อย

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

          
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1.
อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2.
อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3.
อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4.
บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5.
บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6.
วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7.
ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8.
ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9.
ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10.
ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11.
ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12.
ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

          
หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

          1.
รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2.
เทคนิควิธีสอน
                    2.1
การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2
การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3
การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              -
การซักถาม
                              -
การอภิปราย
                              -
การทำแบบฝึกหัด
                       
      - การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

       
  ความมีเหตุผล
          
ความพอประมาณ
          
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    -
เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    -
เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    -
ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    -
มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    -
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    -
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    -
มีความคิดสร้างสรรค์
                    -
มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    -
สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

          1.
ห้องสมุด
          2.
อินเตอร์เน็ต
          3.
เอกสารประกอบการสอน
          4.
ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5.
สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6.
ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

         1.
การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน (คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2
เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3
เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4
เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.5 
การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.6 
สอบปลายภาค 20 %

          2. การประเมินผล


                    
ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    
ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+  
                    
ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    
ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    
ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    
ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    
ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    
ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E