วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

          
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1.
อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2.
อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3.
อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4.
บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5.
บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6.
วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7.
ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8.
ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9.
ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10.
ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11.
ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12.
ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

          
หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

          1.
รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2.
เทคนิควิธีสอน
                    2.1
การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2
การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3
การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              -
การซักถาม
                              -
การอภิปราย
                              -
การทำแบบฝึกหัด
                       
      - การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

       
  ความมีเหตุผล
          
ความพอประมาณ
          
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    -
เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    -
เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    -
ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    -
มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    -
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    -
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    -
มีความคิดสร้างสรรค์
                    -
มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    -
สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

          1.
ห้องสมุด
          2.
อินเตอร์เน็ต
          3.
เอกสารประกอบการสอน
          4.
ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5.
สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6.
ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

         1.
การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน (คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2
เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3
เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4
เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.5 
การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.6 
สอบปลายภาค 20 %

          2. การประเมินผล


                    
ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    
ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+  
                    
ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    
ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    
ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    
ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    
ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    
ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E


17 ความคิดเห็น:

 1. ตัวหนังสือที่หัวบล็อก ควรจะเปลี่ยนสีสันให้ดึงดูดสวยตาผู้ดูมากกว่านี้ ส่วนเนื้อหาควรจะเปลียนตัวอักษรและเพิ่มสีของตัวหนังสือ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณค่ะแร้วจะปรับปรุงนะ^^

  ตอบลบ
 3. บล็อกสวยค่ะ ดูสบายตา มีสีสันที่ไม่แสบตาจนเกินไป โดยรวมแล้วดูดีค่ะ

  ตอบลบ
 4. รูปโปรไฟล์สวยดีนะคะ ดูแล้วยิ้มว่าก้มทำไร แต่ก็น่ารักดีนะคะ ตัวหนังสือก็สวยดี วีดีโอก็เยอะดีแถมยังมีลิงค์ไว้ไห้ดูหลายลิงค์
  ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมได้เลยเลยละคะ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ตรงหัวบล็อกน่าจะออกแบบตัวหนังสือใหม่ให้น่าสนใจกว่านี้ รูปโปรไฟล์สวย แต่ตรงแนะนำตัวน่าจะเอารูปตัวเองออกแล้วจัดใหม่ให้สวย ตรงแถบลิงค์ไปหน่วยอื่นน่าจะปรับพอดีกับหัวบล็อกนะ ส่วนเนื้อหากับวิดีโอมีเยอะดี น่าสนใจหาความรู้

  ตอบลบ
 7. บล็อกสีสบายตาดีจ้า หัวบล็อกก็โอเคแล้วจ๊ะ ตัวอักษรอ่านยากไปหน่อยน้ะ ดูลายตา รวมๆแล้ว ดีจ้า :) สู้ๆ

  ตอบลบ
 8. เริ่มจากหัวบล็อกเราว่าน่าจะมีสีสันมากกว่านี้นะ เรื่องเนื้อหาเท่าที่ได้อ่านดูแล้ว กำลังดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป อ่านแล้วตรงตามหัวข้อตามหน่วยการเรียนรู้ที่มี พร้อมทั้งเข้าใจง่าย อ่านเพลินดีค่ะ องค์ประกอบทั้งด้านซ้ายด้านขวาดี มีVDO และรูปภาพ เหมาะสมกับหัวข้อ ถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจ และเป็นเรื่องที่ตรงตามหัวข้อหรือเนื้อหาของเรื่องๆนั้นค่ะ

  ตอบลบ
 9. องค์ประกอบของหัวบล๊อกดี ที่ต้องปรับคือ สีสันตัวอักษรที่จะทำให้เด่น น่าสนใจ ดึงดุดมองแล้วสะดุดตา ส่วนของเนื้อหาเว้นวรรคเป้นช่วงๆได้ดี เรียบเรียงได้สวยงาม ขนาดและสีสัน ไม่น่าเบื่อ ดูสบายตา วีดีโอและรูปภาพเหมาะสม จัดเรียงสวยงาม หลากหลาย

  ตอบลบ
 10. สวัสดีคะ!! เริ่มจากหัวบล็อกนะคะ ดูเรียบ ๆ ไม่ค่อยเด้นเท่าไหร แต่มองแล้วให้อารมสบาย ๆค่ะ ส่วนเนื้อหาของบล็อกน่าสนใจนะคะ การใช้สีตัวหนังสือโอเค เลยค่ะ มองเห็นชัดและไม่ลายตา การตกแต่งบล็อกถือว่าโอเคเลยทีเดียว แต่ปรับแต่งหัวบล็อกให้ดึงดูด ผู้อ่านอีกสักนิด ก้อถือว่าสมบูรณ์แบบคะ ^ ^

  ตอบลบ
 11. บล็อกมิ้น สวยดี แต่หัวบล็อกน่าจะทำให้มีสีสันมากกว่านี้ เน้นๆ สีตัวหนังสือให้เข้ม ส่วนเนื้อหา ครบถ้วน แต่ตรงโครงการสอนน่าจะจัดกลางจะได้ดูสวยงามกว่านี้ ตัวหนังสือมีสีสันสดใสดี น่าอ่าน ไม่เบื่อง่าย แต่น่าจะมีเส้นคั่น หรือตกต่างเล็กๆ น้อยๆ จะทำให้สวยกว่านี้ด้านข้าง มีวีดีโอ รูปภาพ ลิ้งต่างๆ ครบ ตกแต่งได้สวย ^^

  ตอบลบ
 12. สวัสดีครับคุณมิ้น หัวบล๊อกสวยมากนะ มีครบเลย ทั้งสีสัน ตัวหนังสือ รูปภาพ ดูแล้วสวยสบายตา ดูแล้วไม่น่าเบื่อ สว่นเนื้อหาก็น่าอ่านดีครับแต่อยากให้มากกว่านี้นะ ตัวหนังสือสีสันสวยสบายตา มีวีดิโอ ชอบๆแต่ดูในภาพรวมแล้วนะครับทุกอย่างดูสวยดดีครับคุณทำได้ลงตัวมากเลยครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 13. จ๊ะเอ๋ พื้นหลังนะ ดูสีแสบตา น่าจะเปลี่ยนให้สบายตามากกว่านี้ หัวบล๊อกรูปดูเด่นเกินไป ทำให้ตัวหนังสือไม่เด่น วิดีโอเนื้อหาดี รูปภาพ หาได้ตรงประเด็น เหมาะสมกับเนื้อหา

  ตอบลบ
 14. ตัวหนังสือที่หัวบล็อกมันไม่ค่อยเด่น และก้ตัวเล็กเกินไป เราหลี่ตาดูแล้วแต่รูปเทอนะที่เด่น ส่วนเนื้อหาดีสีสันสดใส
  แต่ถ้าเพิ่มลูกเล่นมากกว่านี้ก้จะทำให้บล็อกเทอดูน่าจนใจมากขึ้น

  ตอบลบ
 15. สวัสดีจ้าเรามาคอมเม้นบล็อกให้นะเริ่มที่หัวบล็อกเลยแร้วกันนะหัวบล็อกของเธอสวยมากแต่รูปเธอเยอะไปนะแต่ก็ดูดีสวยดีจ้า และมาที่ตัวหนังสือตัวหนังสือของเธอสวยดีแต่ก็มีบ้างที่สดไปนิดจืดไปน่อยแต่ก้อ่านเข้าใจอ่านรู้เรื่อง และมาที่องค์ประกอบโดยรวมของเธอสวยดีวิดิโอครบถ้วนสมบูรณ์เยอะดี และมีลิงค์ที่สามารถลิงค์ไปหาบทความนั้นๆได้เลย และยังสามารถให้ความรู้แก่คนที่มาเยี้ยมชมบล็อกของเธอได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

  ตอบลบ
 16. สวัสดีจร้ามิ้นท์เริ่มจากหัวบล็อกก่อนนะจ๊ะ หัวบล็อกของเธอดูสวยนะการใส่รูปภาพก็ดูน่ารักดี ส่วนเรื่องตัวอักษรดูเล็กไปหน่อยนะควรเปลี่ยนตัวอักษร และชื่อเพื่อนก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีเรียงตามลำดับได้ถูกต้องดีคะ คลิปวิดีโอก็หลากหลายและน่าสนใจดีมาก ภาพพื้นหลัง และรูปภาพที่นำมาตกแต่งต่างๆร่วมๆแล้วดูดีคะ

  ตอบลบ
 17. สวัสดีจค่ะ มิ้นท์ จากการมาเยี่ยมชมบล็อก เริ่มจากหัวบล็อกนะคะทำได้สวยมากค่ะสีสันสดใสดีมากๆ เนื้อหาครบถ้วนค่ะ อ่านแล้วสบายตาดีไม่แสบตาเลย พื้นหลังสีดูเรียบง่ายดีมากค่ะ ส่วนประกอบข้างๆก็น่าสนใจมากเลยนะคะ องค์ประกอบโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะ

  ตอบลบ